EABP Logo Full+.jpg

האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית EABP

האיגוד האירופי לפסיכותרפיה גופנית ( European Association for Body Psychotherapy) (EABP) הינו ארגון דינאמי המונה למעלה מ- 700 חברים, פסיכותרפיסטים גופניים מוסמכים מאירופה וישראל, כולל 50 גופי הדרכה ואיגודים מקצועיים מרחבי אירופה.

האיגוד האירופי לפסיכותרפיה גופנית מתפקד כארגון הסמכה עבור הפסיכותרפיסטים הגופניים באירופה ופועל לשימור וקידום הסטנדרטים, הרמת האתית והמקצועית של חבריו. 

האיגוד האירופי מקיים ומעורב בפעילויות רבות, כגון: כנסים, אירועים, מחקר, פרסומים ופעילות פוליטית המקדמת את הפסיכותרפיה הגופנית.

כמו כן, האיגוד פועל למען קידום ושימור מקורות הידע של הפסיכותרפיה הגופנית.

אתר האיגוד כולל ביבליוגרפיה עשירה, מקיפה ומעודכנת על הפסיכותרפיה הגופנית.

האיגוד מקיים בשיתוף עם האיגוד המקביל בארה"ב (USABP) מגזין מקצועי בתפוצה בינלאומית (IBPJ) והמידעון השנתי מעדכן את החברים בהתפתחויות האחרונות בתחום. 

הפעילות הענפה של הארגון מתקיימת לרוב במסגרת ועדות-מתמחות בנושאים שונים (כוועדת האתיקה, הועדה לקבלת חברים ועוד) וקבלת ההחלטות נעשית באופן דמוקרטי, באסיפה הכללית, הפתוחה להשתתפות כל חברי האיגוד.

לצד כל אלו, מקיים האיגוד שתי מסגרות ארגוניות מובחנות: 'המועצה' ו'הפורום'. 
ה'מועצה' (Council) – כיום קיימים כעשרה ארגונים לאומיים אוטונומיים למחצה, הפועלים במדינותיהם בשם האיגוד האירופי. הארגונים הלאומיים מאוגדים יחדיו ב'מועצה' ופועלים בנפרד כמו גם בשיתוף פעולה להשגת ההכרה הרשמית  לייחודיות של הפסיכותרפיה הגופנית במדינות השונות. 

ה'פורום' (Forum) -  של הארגונים לפסיכותרפיה גופנית הינו חלק מובחן של האיגוד וכולל 25 חברים. בשנת 1999, האספה הכללית של האיגוד העניקה לפורום את המנדט להסמכה של תכניות הדרכה, בהתאם לסטנדרטים של האיגוד, בתהליך של הערכה עצמית והכרה הדדית.

הפורום מקיים ועידה שנתית ומפגשי עבודה דו-שנתיים, בהם מתקיים דיון על התאוריה ושיטות הלימוד. אלו הן הזדמנויות לדיון מעמיק והחלפת מידע. 

האיגוד האירופי הינו ארגון מקצועי, פעיל ומשגשג, ארגון-אח לאיגוד האמריקאי (USABP) ולאיגוד של דרום אמריקה.