top of page

קריטריונים לחברות מלאה בארגון

להורדת טפסי הצטרפות, לחצו כאן 

על המעוניינים להתקבל לחברות מלאה לעמוד בתנאים הבאים: 

לימודים קודמים

 • תואר ראשון

 • לחלופין: רמה רלוונטיות של השכלה מקצועית במדעי החברה או ההתנהגות .

 • ניסיון חיים רלוונטי או ניסיון מקצועי בתחומים אחרים יכולים להוות שווה ערך ללימודי התואר. 

 • יש לכלול את תאור ההשכלה ו/או נסיון החיים הרלוונטי בקורות החיים.

הכשרה

 • הכשרה במוסד המוכר על ידי הפורום של האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית.

 • לרשימת המוסדות המוכרים בארץ

 • לחלופין: ניתן לאשר הכשרה במוסדות אחרים, שהוכרו על ידי ה EABP, או שהמועמד יכול לספק תיעוד הולם, תעודות והמלצות בנוגע למוסדות הכשרה אלה.

 • על ההכשרה לכלול לפחות 600 שעות של הכשרה מקצועית כפסיכותרפיסט

 • משך ההכשרה יהיה של לפחות ארבע שנים, מהן לפחות 400 שעות הכשרה בפסיכותרפיה גופנית.

​​

 • אם קריטריונים אלו לא מולאו בשלמותם, ניתן להציג תיעוד להכשרה מקצועית והשכלה המעידים של התפתחות מקצועית.

 

לרשימת מוסדות ההכשרה המוכרים בארץ, לחצו כאן

 

קבלת פסיכותרפיה אישית

 • יש להמציא אישורים על קבלת לפחות 250 שעות טיפול פרטני או קבוצתי.

 • מתוכן, לפחות 100 שעות טיפול פרטני.

 • טיפול קבוצתי וטיפול פרטני יחשבו כבעלי משקל שווה לצורך חישוב השעות.

​​

 • אם לא מולאו קריטריונים אלה במלואם, ניתן לאשר טיפול בגישות אחרות של פסיכותרפיה להשלמת סך השעות הנדרשות. 

הדרכה

 • יש להמציא אישורים על קבלת לפחות 150 שעות הדרכה מקצועית על ידי פסיכותרפיסט גופני, באופן קבוצתי או פרטני.

 • הדרכה קבוצתית והדרכה פרטנית יחשבו כבעלות משקל שווה לצורך חישוב השעות.

​​

 • אם לא מולא קריטריון זה, ניתן לאשר הדרכה שהתקבלה בשיטה מקבילה להשלמת סך השעות הנדרשות. 

 

פרקטיקה מקצועית

 • יש להראות שניהל פרקטיקה מקצועית, שכללה לפחות 600 שעות של עבודה כפסיכותרפיסט גופני

 • תקופת הפרקטיקה תהייה לפחות שנתיים.

 

 • אם לא מולא קריטריון זה, ניתן לאשר ניסיון מקצועי אחר בשדות הקשורים לתחום על בסיס תיעוד מתאים. 

הכרה בשעות הכשרה

שעות הטיפול האישי, ההדרכה והפרקטיקה מקצועית הנדרשות יכולות להיות חלק אינטגראלי מתכנית ההכשרה או מחוץ לתכנית לימודים, לפני  אחרי או בזמן ההכשרה. 

תהליך קבלה לארגון בחברות מלאה

WhatsApp Image 2022-08-17 at 1.43.59 PM (1).jpeg

קריטריונים לחברות מלאה בארגון

* מי שסיימו את הכשרתם בפסיכותרפיה גופנית, אך עדיין לא עומדים בכל תנאי הקבלה להחברות המלאים, יכולים להצטרף לארגון במעמד "קנדידט" (מועמדות לחברות מלאה). יש למלא את טופס ההצטרפותעל המעוניינים להתקבל לחברות מלאה לעמוד בתנאים הבאים: 

להורדת טפסי הצטרפות, לחצו כאן 

לימודים קודמים

 • תואר אונברסיטאי או השכלה מקצועית במדעי החברה או ההתנהגות ברמה רלוונטיות.

 • לחלופין, ניסיון חיים רלוונטי או ניסיון מקצועי בתחומים אחרים יכולים להוות שווה ערך ללימודי התואר. 

 • יש לכלול את תאור ההשכלה ו/או נסיון החיים הרלוונטי בקורות החיים.

הכשרה

 • סיום ההכשרה במוסד המוכר על ידי הפורום של האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית.

 • לחלופין: ניתן לאשר הכשרה במוסדות אחרים, שמוכרים על ידי ה EABP, או שהמועמד יכול לספק תיעוד הולם (פרטי תכנית הלימודים) , תעודות והמלצות בנוגע למוסדות הכשרה אלה.

 • על ההכשרה לכלול לפחות 600 שעות של הכשרה מקצועית כפסיכותרפיסט.

 • משך ההכשרה יהיה של לפחות ארבע שנים, מהן לפחות 400 שעות הכשרה בפסיכותרפיה גופנית.

 • אם קריטריונים אלו לא מולאו בשלמותם, תיעוד להכשרה מקצועית והשכלה המעידים של התפתחות מקצועית, יוכלו להוות תחליף.

 

לרשימת מוסדות ההכשרה המוכרים בארץ, לחצו כאן

 

קבלת פסיכותרפיה אישית

 • יש להמציא אישורים על קבלת לפחות 250 שעות טיפול פרטני או קבוצתי, מתוכן, לפחות 100 שעות טיפול פרטני.

 • טיפול קבוצתי וטיפול פרטני יחשבו כבעלי משקל שווה לצורך חישוב השעות. (בשונה מהקריטריונים בעבר, לפיהם שלוש שעות טיפול קבוצתי היו שקולות לשעת טיפול פרטנית אחת).

 • באופן אידאלי, המטפל לא יהיה מורה של הפסיכותרפיסט.​​

 • ​​​אם לא מולאו קריטריונים אלה במלואם, ניתן לאשר טיפול בגישות אחרות של פסיכותרפיה להשלמת סך השעות הנדרשות, בהסתמך על תיעוד. 

הדרכה

 • יש להמציא אישורים על קבלת לפחות 150 שעות הדרכה מקצועית על ידי פסיכותרפיסט גופני, באופן קבוצתי או פרטני (בעבר הקריטריום היה 75 שעות).

 • הדרכה קבוצתית והדרכה פרטנית יחשבו כבעלות משקל שווה לצורך חישוב השעות.

​​​

 •  אם לא מולא קריטריון זה, ניתן לאשר הדרכה בשיטה מקבילה להשלמת סך השעות הנדרשות, בכפוף לתעוד. 

 

פרקטיקה מקצועית

 •  על המועמד  להראות שניהל פרקטיקה מקצועית, שכללה לפחות 400 שעות של עבודה כפסיכותרפיסט גופני.

 • תקופת הפרקטיקה תהייה לפחות שנתיים.

 

 •  אם לא מולא קריטריון זה, ניתן לאשר ניסיון מקצועי אחר בשדות הקשורים לתחום בכפוף תיעוד מתאים. 

הכרה בשעות הכשרה

שעות הטיפול האישי, ההדרכה והפרקטיקה מקצועית הנדרשות יכולות להיות חלק אינטגראלי מתכנית ההכשרה או מחוץ לתכנית לימודים, לפני  אחרי או בזמן ההכשרה. 

טפסי הרשמה

טופס הרשמה

על מנת להצטרף לארגון יש למלא את הטופס בהתאם לסוג החברות המבוקש:

 • חברות מלאה- לבוגרי מסלול מוכר

 • חברות מלאה - למי שאינם בוגרי מסלול מוכר

 • חברות מועמד (קנדידט)

את הטופס, בצירוף המסמכים הנדרשים (כמפורט טופס) יש לשלוח לכתובת דוא"ל ilabp2013@gmail.com.

נציג מטעם הועד המנהל יצור קשר אתכם קשר והפניה תועבר לטיפול ועדת הקבלה.

bottom of page