top of page

מתוך נוהל עבודת הועד: מטרות הועד

א. ליצור ולהחזיק חזון והתבוננות לטווח רחוק על הארגון ועל מטרותיו, ולחתור למימוש חזון זה.

ב. לקבוע מדיניות לתחומים השונים של התנהלות הארגון בהתאם לחזון ולמטרות.

ג. לנהל את הארגון בהיבטים החוקיים הכלכליים והמנהליים

  1. כעמותה לפי כללי מנהל תקין וחוק העמותות

  2. לפי החוזים המחייבים אותנו, בינהם החוזה עם ה- EABP.

ד. לקיים פעילות שוטפת שתקדם את מטרות הארגון

  1. יצירת פעילות מקצועית במעגלים מתרחבים: לחברים, למטפלים, לקהל הרחב.

  2. הנגשת התחום לקהל הרחב

  3. יצירת קשר עם מוסדות העוסקים בפסיכותרפיה גופנית בארץ.

  4. ייצוג התחום מול עמותות, ארגונים, ומוסדות רלוונטיים.

ה. לתמוך בחברים ולטפל בצרכים שלהם מול הארגון.

ו. לייצג את ה- EABP בארץ בהיבטי

  1. התנהלות הארגון ברוח ה EABP

  2. קידום המטרות המשותפות לכלל הארגונים המקומיים וחברי ה- EABP

bottom of page