top of page

אתיקה

מתוך הקוד האתי של הארגון:

"אתיקה מתייחסת לרוח המשרטטת את הגישה וההתנהגות של אנשים שאנחנו מזהים כפסיכותרפיסטים גופניים.

חברי ה- EABP, כמו גם הועד המנהל, המנהלה והועדות, שואפים להנכיח בגוף את רוח הקווים האתיים המנחים של הארגון, בכל עיסוק פנימי וחיצוני.

פסיכותרפיסטים גופניים מכירים בכך שבכל טיפול, הכשרה, הדרכה ויעוץ, הם מעורבים במידות משתנות של יחסים אסימטריים, שבהם יש להם אחריות ראשונית לנאותות התוכן, ההקשר והגבולות.  

על כן, פעולותיהם מונחות על ידי תפישתם את דרישות הקשר המדובר. הם מבינים שמטרותיהם מושפעות גם מפעולותיהם הגלויות וגם מעמדתם.

הם לוקחים אחריות להתעדכן בהתפתחויות חדשות בפסיכותרפיה, לשפר ולעדכן את מיומנותם והידע שלהם, לקבל עצה ותמיכה מעמיתיהם ומדריכיהם – וכאשר נחוץ, למצוא טיפול לעצמם כדי לפתור בעיות אישיות.

במתן שירותים, פסיכותרפיסטים גופניים שואפים לשמר את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מקצועם.

הם מקבלים על עצמם את האחריות על תוצאות מעשיהם ועושים כל מאמץ להבטיח שהשימוש בשרותיהם נעשה באופן מותאם".

ועדת האתיקה של ה- EABP (מתורגם מתוך אתר ה- EABP):

"ועדת האתיקה מורכבת מחמישה חברים שנבחרו על ידי האסיפה הכללית, ועוסקת בכל הנושאים הנוגעים בקוד האתי, טיפול בתלונות, יעוץ בנושא אתיקה ונושאים מקצועיים דומים.

היא משמשת גם כמקור למידע בנושאי אתיקה לחברי הארגון".

לשאלות ותלונות בנושא אתיקה ניתן להפנות ישירות לועדת האתיקה (לדף הועדה באתר ה- EABP), 

או להתייעץ ולהיעזר ביו"ר הארגון טל אלון מן במייל או בטלפון 052-5459538. 

לקוד האתי העדכני של הארגון באנגלית

להלן תשעת העקרונות המנחים בכללי האתיקה של הארגון לפסיכותרפיה גופנית: ​

  • עקרון ראשון: אחריות

  • עקרון שני: מסוגלות

  • עקרון שלישי: סטנדרטים מוסריים וחוקיים

  • עקרון רביעי: חיסיון

  • עקרון חמישי: טובת המטופל

  • עקרון שישי: מערכת יחסים מקצועית

  • עקרון שביעי: הצהרות פומביות

  • עקרון שמיני: שיטות אבחון והערכה

  • עקרון תשיעי: מחקר

קוד אתי

הפניה בלשון נקבה מיועדת לצורך שמירת אחידות בלבד ולשם הנוחות. ההנחיות מיועדות לשני המינים

הפסיכותרפיסטית הגופנית מכבדת את יושרת הפרט, את כבודו ואת ערכו ושואף לשמירה ולהגנה על זכויות האדם הבסיסיות. היא פועלת להגדיל את הבנת ההתנהגות האנושית ולסייע לאנשים להבין את עצמם ואת האחר ולקדם את איכות חייהם.

 

הפסיכותרפיסטית הגופנית פועלת גם לקידום ההבנה של הקשר בין תהליכים גופניים, רגשיים ומנטליים. לצד ניסיונה לקדם מטרות אלו, היא עושה כל מאמץ להגן על איכות החיים של אלו הנדרשים לשירותיה, של אלו הקרובים

למטופליה )כאשר אין אינטרסים מנוגדים בין צרכי המטופל לצרכי הקרובים( ושל משתתפים במחקרים אותם היא עורכת.

 

הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לכך שעבודה עם ילדים או אנשים עם מוגבלויות מערבת דרישות מיוחדות. חוזים נחתמים, בהתאם לחוק מדינת ישראל, עם ההורים או הגורם המוסמך לכך.

 

הפסיכותרפיסטית הגופנית מכבדת בעלי מקצוע דומים אחרים ובעלי מקצועות אחרים ועושה כל מאמץ, במידת יכולתה וכל עוד אין הדבר מתנגש עם צרכי מטופליה, לספק מידע בהיר וכבוד הדדי.

 

היא משתמשת במיומנותה רק למטרות התואמות ערכים אלו ולא מאפשרת, בידיעתה, ניצול או שימוש לרעה במיומנויות אלו. עקרונות אתיים אלו נוגעים גם בשיטות נפרדות של פסיכותרפיה גופנית כגון מגע, תנועה והתערבויות גופניות אחרות. לצד התעקשותה על חופש החקירה ותקשורת פתוחה, הפסיכותרפיסטית הגופנית מקבלת את האחריות הנדרשת מחופש זה: מסוגלות, אחריות ביישום מיומנויות אלו, ושמירה על טובת המטופלים, קולגות, סטודנטים, משתתפים במחקר והחברה ככלל.


הפסיכותרפיסטית הגופנית מתחייבת לשיתוף פעולה מלא עם איגודים וארגונים המקצועיים אליהם היא שייכת, ארציים ואירופאיים כמו גם עם האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית )EABP )והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה גופנית )ILABP .)היא מגיבה במהירות ובאופן מלא לפניות ודרישות של כל ועדה אתית או מקצועית של ארגונים אלו הנעשות כדין ושהיא חברה בהם. חברות ב ILABP ו- EABP מחייבת את הפסיכותרפיסטית הגופנית לכל אחד מהעקרונות המצוינים במסמך זה.

הקדמה

עקרון ראשון: אחריות 

עקרון כללי

בהציעה את שירותיה המקצועיים, הפסיכותרפיסטית הגופנית שומרת על סטנדרט גבוה המכבד את המקצוע. היא לוקחת אחריות לתוצאות מעשיה ועושה כל מאמץ להבטיח שימוש נאות בשירותים שהיא מציעה.

 

1.1 . כמטפלת, הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לאחריות החברתית המוטלת על כתפיה, משום שהמלצותיה ופעולותיה המקצועיות עשויות לשנות את חיי האחר. היא ערה ללחצים והקשרים אישיים, חברתיים, ארגוניים, כלכליים, סביבתיים ופוליטיים העלולים להוביל לשימוש ברעה בהשפעתה על האחר.

 

1.2.הפסיכותרפיסטית הגופנית בודקת ומבהירה עם מטופליה באופן הולם ובשקיפות, עניינים הנוגעים לעבודתם המשותפת. היא נמנעת ממערכות יחסים העלולות ליצור ניגוד אינטרסים.

 

1.3.על הפסיכותרפיסטית הגופנית לקחת אחריות ולנסות למנוע עיוותים, שימוש לרעה, או הסתרה והדחקה של ממצאיה על-ידי המוסד או הארגון בתוכו היא מועסקת.

 

1.4 .כחברה בגופים ארציים או בארגוניים, הפסיכותרפיסטית הגופנית אחראית כאדם פרטי לשמירה על הסטנדרטים של המקצוע.

 

1.5 .כמורה ומרצה, הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה את מחויבותה לסייע לאחרים לרכוש ידע ומיומנות. היא שומרת על רמה מקצועית גבוהה על ידי הצגת מידע באופן מדויק ככל שניתן.

 

1.6 .כחוקרת, הפסיכותרפיסטית הגופנית מקבלת אחריות על בחירת נושאי המחקר ושיטות המחקר בהם נעשה שימוש בשלבי איסוף הנתונים, הניתוח והדיווח. היא מתכננת את המחקר באופן הממזער אפשרות שממצאי המחקר יהיו מטעים. היא מספקת דיון מעמיק במגבלות הנתונים שלה, במיוחד כאשר אלו נושקים למדיניות חברתית או כשניתן לפרשם באופן פוגע באנשים משכבת גיל, מין, קבוצה אתנית או סוציואקונומית או קבוצה תרבותית או חברתית אחרת.


כאשר היא מפרסמת את עבודתה, היא לא מסתירה נתונים הסותרים את מסקנותיה ומכירה בקיומן של היפותזות אחרות ופרשנויות אחרות לממצאים שהיא מציגה. הפסיכותרפיסטית הגופנית לוקחת קרדיט רק על עבודה ומחקר אותו ערכה למעשה. היא מבהירה מראש עם כל הגורמים והאנשים הרלוונטיים את הציפיות לשימוש בנתוני המחקר ולשיתופו. היא משתדלת למזער את הממשק וההפרעה למרחב בו הנתונים נאספים. 

פירוט

עקרון שני: מסוגלות

עקרון כללי

פירוט

השמירה על רמה גבוהה של מסוגלות מקצועית הינה אחריות המשותפת לכל הפסיכותרפיסטים הגופניים ולמקצוע ככלל. הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה את גבולות המסוגלות שלה ואת מגבלות שיטות הטיפול שלה. היא מציעה שירותים ועובדת בשיטות אותן רכשה ובהן צברה ניסיון. בתחומים בהם לא קיים סטנדרט מוכר, הפסיכותרפיסטית הגופנית נוקטת אמצעי זהירות מרביים להגן על טובת מטופליה. היא מתעדכנת במידע בריאותי, מדעי ומקצועי הקשור לשירותים שהיא מציעה.

 

2.1 הפסיכותרפיסטית הגופנית מציגה ומדווחת על מסוגלותה, הכשרתה, לימודיה וניסיונה באופן מדויק. היא מוודאת, באופן שוטף, שהיא ממלאת את דרישות הסף של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה גופנית ILABP ושל האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית EABP.

 

.2.2 כמטפלת, כמרצה וכמורה, הפסיכותרפיסטית הגופנית פועלת תוך התכוננות ומוכנות זהירה לעבודתה, כדי לוודא שהיא פועלת ומתקשרת עם האחר מתוך סטנדרטים מקצועיים גבוהים, עדכניים ורלוונטיים.

 

2.3 .הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה את הצורך בלימודי המשך ובהתפתחות אישית והיא פתוחה לחקור שיטות חדשות ולשנות את ציפיותיה ואת ערכיה באופן מתאים ולאורך זמן.

 

2.4. הפסיכותרפיסטית הגופנית יכולה לזהות שוני בין בני אדם, לדוגמא הבדלים הנובעים מגיל, מין, רקע סוציואקונומי שונה ורקע תרבותי אחר. היא יכולה לזהות צרכים מיוחדים של אנשים שבאו מרקע עם חסכים שונים. היא רוכשת הכשרה מתאימה, ניסיון וייעוץ מתאים כדי לתת שירות הולם ובעל-מסוגלות )קומפטנטי( כאשר היא באה במגע עם אנשים עם חסכים כאלו.

 

2.1.פסיכותרפיסטית גופנית האחראית על קבלת החלטות מבוססות-מידע לגבי פרטים או מדיניות, תרכוש הבנה פסיכולוגית וחינוכית לגבי אמות המידה, בעיתיות במתן תוקף למידע ומחקרים רלוונטיים.

 

2.5.הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה שקשיים וקונפליקטים אישיים עלולים להפריע ליעילותה המקצועית. בהתאם, היא נמנעת מלעסוק בפעילות בגינה קשייה האישיים עלולים להוביל לתפקוד לקוי או לפגיעה במטופליה, קולגות שלה, סטודנטים שלה או משתתפים במחקריה. במידה שהיא עוסקת בפעילות שכזו והופכת ערה לקשייה האישיים, היא מחפשת סיוע מקצועי הולם שייסע לה להחליט אם להשהות, להפסיק או להגביל את טווח פעילותה המקצועית.

 

2.6. כאשר הפסיכותרפיסטית הגופנית נכנסת לתחום פעילות חדש, היא מזהה את הדרישות המקצועיות ההכרחיות לתחום פעילות זה לפני שהיא מתחילה ליישמו ולפעול בתוכו.

עקרון שלישי: סטנדרטים מוסריים וחוקיים

עקרון כללי

קודי ההתנהגות המוסריים והאתים של הפסיכותרפיסטית הגופנית הם עניין אישי כפי שהם רלוונטיים לכל אזרח אחר, למעט במקרים בהם קודים אלו עשויים לפגוע במילוי חובותיה המקצועיות או לפגום באמון הציבורי בפסיכותרפיה ובפסיכותרפיה גופנית. באשר להתנהגותה האישית, הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לסטנדרטים הציבוריים השוררים ולאפשרות ההשפעה של היענות לסטנדרטים אלו או לסטייה מהם יש על איכות תפקודה כפסיכותרפיסטית גופנית. הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת בנוסף להשפעת התנהגותה הציבורית על עמיתיה ויכולתם לבצע את חובותיהם המקצועיות.

 

 

3.1 כאשת מקצוע, הפסיכותרפיסטית הגופנית פועלת בהתאם לעקרונות ה- ILABP ו EABP כמו גם בהתאם להנחיות ועקרונות המוסדות והארגונים הקשורים לעבודתה.

3.2 כמעסיקה ומועסקת, הפסיכותרפיסטית הגופנית לא מעורבת או מצדיקה פעולות לא-אנושיות או אלו שכתוצאה מהן ייעשו פעולות לא חוקיות או לא צודקות. פעולות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות לאלו המבוססות על הדרה גזעית, בגלל נכות, גיל, מגדר, העדפה מינית, דת או זהות לאומית - הן בטיפול, בהעסקה, בקידום ובהכשרה.

 

3.3 מתוקף תפקידה המקצועי, הפסיכותרפיסטית הגופנית נמנעת בפעולות שיפגעו בזכויות אדם, בחוק או בזכויות האזרח של מטופליה או אחרים העלולים להיפגע מפעולות אלו.

 

3.4 כמטפלת, מרצה, מורה וחוקרת, הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לעובדה שערכיה האישיים עשויים להשפיע על אופי התקשורת שלה, השימוש בכלים וטכניקות, בחירת אופי ההצגה של עמדותיה או חומרים לתלמידיה והאופן בו היא עוסקת במחקר. כאשר היא עוסקת בנושאים העלולים לפגוע האחר, היא מזהה את מגוון העמדות ואת הרגישויות האישיות של מטופליה, הסטודנטים שלה, או נשואי המחקרים שלה לנושאים רגישים אלו

פירוט

עקרון רביעי: חיסיון

עקרון כללי

פירוט

לפסיכותרפיסטית הגופנית חובה ראשונית לכבד את חסיון המידע אליו היא נחשפת במהלך עבודתה כפסיכותרפיסטית גופנית. היא לא חושפת מידע כזה לצד אחר, למעט במקרים לא רגילים בהם ישנה סכנה ישירה לאדם או לאחרים. הפסיכותרפיסטית הגופנית מיידעת את מטופליה לגבי גבולות ההחלה של החיסיון מפני החוק. על פי רוב, הסכמה לגלות מידע לצד אחר תהיה מעוגנת באישור בכתב של האדם בעצמו.

 

 

4.1 מידע שנחשף במסגרת הקשר הטיפולי או הייעוצי, או מידע הקשור להערכת ילדים, תלמידים, מועסקים ואחרים, יהיה נידון רק למטרות מקצועיות ורק עם האנשים )או נציגיהם החוקיים( הנוגעים במקרה באופן בהיר. דיווחים כתובים ובעל-פה מציגים רק מידע השייך למטרת ההערכה או ההפניה, וכל מאמץ נעשה כדי להימנע מחדירה מופרזת לפרטיות.

 

4.2 פסיכותרפיסטית גופנית שמציגה מידע אישי שהושג בעבודתה המקצועית בכתיבה, בהרצאות או בפורום ציבורי אחר, תשיג הסכמה מתאימה מראש, או תפעל להסוות כל פרט מזהה באופן הולם.

 

4.3 הפסיכותרפיסטית הגופנית תנקוט צעדים לשמירה על חיסיון הרשומות – הן אלו שהיא שומרת, והן בהיפטרות מרשומות אלו, כמו גם לחסיון הרשומות במקרים בהם תיעדר או לא תהיה זמינה.

 

4.4 כאשר היא עובדת עם קטינים או עם מטופלים שלא מסוגלים לבטא הסכמה מודעת (consent informed ,(הפסיכותרפיסטית הגופנית תנקוט בזהירות ובדאגה יתרה להגן על טובת האדם ותתייעץ בגופים אחרים מתוך הלימה לזהירות ודאגה זו.

עקרון חמישי: טובת המטופל

עקרון כללי

בשל הא-סימטריה שבסיס הקשר הפסיכותרפויטי, הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לסוגיות של כוח ונוקטת זהירות עמן. הפסיכותרפיסטית הגופנית מכבדת את יושרת האנשים והקבוצות עמם היא עובדת ושומרת על טובתם. כאשר מתגלעים ניגודי אינטרסים בין מטופלים לבין המוסדות המעסיקים את הפסיכותרפיסטית הגופנית, הפסיכותרפיסטית הגופנית תפעל בשקיפות לגבי נאמנותה ותחומי האחריות שלה ותיידע את כל הצדדים המעורבים לגבי מחויבויותיהם, כל עוד יושרת המטופל וטובת המטופל נשמרת. במידה שהדבר משרת את טובת המטופל, הפסיכותרפיסטית הגופנית תיידע את המטופל לגבי מטרת האבחון, השיטות הטיפוליות, ההתערבויות החינוכיות או ההכשרתיות בהן היא נוקטת. היא תהיה ברורה לגבי בחירת המטופלים, הסטודנטים, או המשתתפים במחקר להשתתף או שלא להשתתף ולגבי יכולתם לקבל החלטות מתאימות. כפייה על מטופלים להשתתף או להמשיך לקבל את שירותיה כנגד רצונם היא פעולה לא מוסרית.

פירוט

5.1 הפסיכותרפיסטית הגופנית משתדלת להיות מודעת לצריכה שלה ולאופן בו צרכים אלו משפיעים על אנשים כמטופלים, סטודנטים, תלמידים, מושאי מחקר ואנשים הכפופים לה. היא נמנעת מניצול האמון והתלות בה. הפסיכותרפיסטית הגופנית עושה כל מאמץ להימנע ממערכות יחסים כפולות שעלולות לפגום בשיפוטה המקצועי או להגדיל את הסיכוי לניצול. דוגמאות למערכות יחסים כפולות כוללות )אך לא מוגבלות לדוגמאות הבאות(: טיפול או מחקר במועסקים, סטודנטים, מודרכים, חברים קרובים או בני משפחה.

 

5.2 הפסיכותרפיסטית הגופנית מסייעת למטופליה לבטא את צרכיהם לקרבה ולנפרדות ומכבדת גבולות אלו. הפסיכותרפיסטית הגופנית לא מנצלת את קשריה המקצועיים עם מטופליה, מודרכיה, תלמידיה, מועסקיה או מושאי מחקריה בכל דרך שהיא.

- הפסיכותרפיסטית הגופנית לא עוסקת בניצול או תומכת בניצול כגון ניצול מיני, כלכלי, נרקיסיסטי או ניצול של שירותים. הדבר תקף גם כאשר המטופל מציע קשר ניצולי שכזה.

- ניצול נרקיסיסטי מתרחש כאשר הערכתה העצמית של המטפלת נבנית על חשבון המטופל.

- ניצול שירותים עלול להתרחש כאשר המטופל/סטודנט עושה עבודות מדעיות, מנהלתיות או סוגי עבודה אחרים עבור המטפלת, מורה או מוסד.

- הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לצורך בקבלת הדרכה סביב סוגיות כאלו. 

 

5.3 כאשר הפסיכותרפיסטית מסכימה לספק שירותים למטופל לבקשת צד שלישי, באחריות הפסיכותרפיסטית הגופנית להבהיר את טבע מערכת היחסים לכל הצדדים המעורבים.

 

5.4 הפסיכותרפיסטית הגופנית מסכמת מראש ענייני כספים עם מטופליה, תלמידיה, סטודנטים ומשתתפים במחקר, באופן ששומר על טובתם ומובן ובהיר על-ידם. היא נמנעת מלתת או לקבל שכר עבור הפנייתם של מטופלים לשירותים מקצועיים.

 

5.5 הפסיכותרפיסטית הגופנית תסיים את הקשר הטיפולי או הייעוצי בהקדם האפשרי כאשר נראה בבירור שהמטופל לא מפיק תועלת מהטיפול, או כאשר התהליך הטיפולי מצריך זאת. היא תסייע למטופל למצוא מקורות תמיכה חלופיים.

 

5.6 כאשר צרכים ארגוניים מצריכים מהפסיכותרפיסטית הגופנית להפר את העקרונות האתיים הללו, הפסיכותרפיסטית הגופנית תבהיר את טבע הקונפליקט בין הצרכים ובין העקרונות הללו. היא תיידע את כל הצדדים לגבי מחויבותה האתית כפסיכותרפיסטית גופנית ותנקוט בפעולות מתאימות

עקרון שישי: מערכת יחסים מקצועית

עקרון כללי

הפסיכותרפיסטית הגופנית פועלת מתוך כבוד והתייחסות לצרכים, למסוגלות ולחובות של אנשי מקצועות הפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה, הרפואה ומקצועות דומים. היא מכבדת את המחויבות והחובות של המוסדות והארגונים בתוכם פועלים אנשי המקצוע הללו ו/או שעימן הם מזוהים.

פירוט

6.1 הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה את שטחי הפעולה והמסוגלות של מקצועות קשורים. היא משתמשת במשאבים רלוונטיים – מקצועיים, טכניים ומנהליים כדי לשרת באופן מיטבי את אלו הצורכים את שירותיה. היעדר מערכת יחסים ישירה עם בעלי מקצוע אחרים לא משחרר את הפסיכותרפיסטית הגופנית מאחריותה לוודא שמטופליה יקבלו את השירות הטוב ביותר, ולא משחרר אותה מחובתה לנקוט תוך חריצות, ראיית הנולד, וטקט בהשיגה את העזרה המשלימה או החלופית הנדרשת למטופליה.

 

6.2 הפסיכותרפיסטית הגופנית מכירה במסורות טיפול אחרות ולוקחת חשבון דרכי עבודה אחרות של קבוצות מקצועיות אחרות עמן היא עובדת ומשתפת פעולה. אם אדם מקבל שירותים דומים מבעל מקצוע אחר, הפסיכותרפיסטית הגופנית תשקול בזהירות כיצד להתנהל במערכת היחסים עם בעל המקצוע ותפעל ברגישות הן לסוגיות טיפוליות והן בנוגע לטובת המטופל. הפסיכותרפיסטית תדון בעניינים אלו עם מטופלה כדי למזער את סכנת הבלבול, ומתוך חובתה לעזור לאחר לרכוש ידע ומיומנות. הפסיכותרפיסטית הגופנית שומרת על סטנדרט מקצועי ואקדמי גבוה על ידי הצגת מידע מדויק ככל הניתן.

עקרון שביעי: הצהרות פומביות

עקרון כללי

הפסיכותרפיסטית הגופנית מציגה את המדע והאמנות של הפסיכותרפיה ומציעה את שירותיה, מוצריה ופרסומיה בכנות, הוגנות ובמדויק, ונמנעת מייצוג כוזב באמצעות סנסציות, הגזמות או טענות שטחיות. הפסיכותרפיסטית הגופנית מונחית על ידי חובתה לסייע לציבור לפתח בחירות מודעות, שיפוטים מודעים ודעות מבוססות. 

פירוט

7.1 כאשר הפסיכותרפיסטית הגופנית מציגה ומפרסמת את שירותיה המקצועיים, הפסיכותרפיסטית הגופנית יכולה להציג את המידע הבא לתיאורה ולתיאור השירותים שהיא מספקת: שם, התואר האקדמאי הגבוה אותו רכשה ממוסד מוכר, חברות בארגוני פסיכותרפיה מוכרים ובגופים מקצועיים קשורים, כתובת, מספר טלפון, שעות פעילות, רשימה קצרה של סוגי השירותים הפסיכולוגיים שהיא מציעה, הצגה מתאימה של מידע על מחיר השירות, שפות זרות בהן היא שולטת, מדיניות קבלה של מטופלים המשלמים דרך ביטוח או צד שלישי ומידע נוסף רלוונטי. מידע נוסף הרלוונטי לצרכן יכול להיכלל ובלבד שלא נאסר על ידי ההנחיות אתיות ועקרונות הקוד האתי.

 

7.2 כאשר היא מפרסמת את שירותיה הטיפוליים או פרסומיה, הפסיכותרפיסטית הגופנית לא תציג קשרים או שיוך לארגונים באופן ממנו עלולה להשתמע, לשווא, חסות או הכרה של הארגון בה. לדוגמא ובאופן מיוחד – פסיכותרפיסטית גופנית לא תציג רישום אירופאי, ארצי או מוסדי באופן שיירמז כל מסוגלות מקצועית ספציפית או על הכשרה ספציפית. הצהרות פומביות כוללות, אך אינן מוגבלות לתקשורת בכתבי-עת, ספרים, רשומות, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו או קולנוע. רשומות אלו לא תכלולנה:

 

א. הצהרות כוזבות, מטעות או לא הוגנות

 

ב. ייצוג מוטעה של עובדה או הצהרה שעלול להטעות את הקורא משום שרק חלק מהמידע מוצג בתוך ההקשר

 

ג. עדות ממטופל הנוגעת לטיב שירותיה הפסיכותרפויטיים או מוצריה

 

ד. הצהרה שעשויה ליצור ציפייה מוטעית, או שאינה נתמכת, לתוצאות טיפוליות טובות

 

ה. הצהרה המרמזת על איכויות יוצאות דופן, מיוחדות או חד-פעמיות

 

ו. הצהרה המיועדת או שיש סיכוי טוב שתפנה לפחדיו של המטופל, לחרדותיו אל לרגשות המערבים השלכות של אי שימוש בשירותים שהפסיכותרפיסטית מציעה.

 

ז. הצהרה הנוגעת ברצון / צורך בשירותים המוצעים )למשל, פרסום הפונה לצרכן ש "חייב לבוא לטיפול")

 

ח. הצהרה שיש בה שידול ישיר למטופלים פרטיים

 

7.3 הפסיכותרפיסטית הגופנית לא תפצה או תיתן דברי ערך לנציגי העיתונות, הרדיו, הטלוויזיה, האינטרנט או לאמצעי תקשורת אחרים בתמורה ל )או בציפייה ל( פרסום חדשותי. יש לזהות פרסומות בתשלום ככאלו, אלא אם כן היות הפרסומת בתשלום ברור מתוך ההקשר. כאשר היא מתקשרת עם הציבור דרך רדיו או טלוויזיה, הפרסומת מוקלטת מראש והפסיכותרפיסטית תבדוק אותה לפני אישורה. הפסיכותרפיסטית שומרת העתקים של השידורים הללו עמה.

 

7.4 הודעות או פרסומות על "קבוצות להתפתחות אישית", טיפולים לקבוצות עניין מיוחדות, קורסים, קליניקות, הכשרה ושירותים נוספים ילוו בהצהרת כוונות ברורה ותיאור בהיר של החוויות או שהקורס יספק. הרקע הלימודי, רקע ההכשרה והניסיון של חברי הצוות יוצג בבהירות ובהתאמה ויהיה זמין לפני ההתחייבות לקבוצה, לקורס או לקבלת השירותים. הצהרה ברורה לגבי מחיר והשלכות חוזיות יהיו זמינות גם הן לפני ההשתתפות.

 

7.5 הפסיכותרפיסטית הגופנית המעורבת בפיתוח או קידום שיטות פסיכותרפויטיות, מוצרים, ספרים או מכירות מסחריות מסוג שהן תעשה מאמץ לוודא שהודעות ופרסומות למוצרים אלו תעשנה באופן מקצועי, מקובל מדעית, אתי ועובדתי.

 

7.6 הפסיכותרפיסטית הגופנית לא תיקח חלק בהודעות או פרסומות מסחריות לציבור לרכישה או שימוש קנייני של מוצרים ממקור יחיד כאשר השתתפותה מבוססת על היותה פסיכותרפיסטית גופנית בלבד.

 

7.7 כמרצים ומורים, הפסיכותרפיסטית הגופנית תוודא שההצהרות בפרסומי הקורס מדויקים ואינם מטעים, בעיקר סביב הנושאים הנלמדים, דרך ההערכה של המשתתפים וטבע החוויות שבקורס. הודעות, ברושורים או פרסומות לסדנאות, סמינרים או תכניות-לימודיות אחרות תתארנה במדויק את קבל היעד לתוכנית כמו גם את דרישות הסף, מטרות חינוכיות ואת החומרים שילמדו. הודעות אלו תייצגנה נאמנה גם את הרקע הלימודי, ההכשרתי ואת הניסיון של הפסיכותרפיסטית הגופנית המלמדת את התוכנית ואת המחויבות הכלכלית.

 

7.8 הודעות פומביות או פרסומות הקוראות למשתתפים במחקר ובהן מוצעים שירותים קליניים או שירותים מקצועיים אחרים כתמורה, תבהרנה את טבע השירותים כמו גם את מחיריהם וחובות אחרות בהן יחויבו המשתתפים לעמוד.

 

7.9 הפסיכותרפיסטית הגופנית תיקח על עצמה מחויבות לתקן אחרים המייצגים את מקצוע הפסיכותרפיה הגופנית, הכשרותיו, מוצרים ושירותים של פסיכותרפיה גופנית כאשר אלו נעשים באופן שלא תואם את הנחיות הקוד האתי הללו.

 

7.10 שירותי אבחון ושירותים טיפוליים ניתנים רק בהקשר של מערכת יחסים פסיכותרפויטית מקצועית. כאשר עצה אישית ניתנת בהרצאה ציבורית או בהדגמה, בכתבות בעיתון או מאמרים בכתבי עת, בתוכניות רדיו או טלוויזיה, במייל או במדיה דומה, הפסיכותרפיסטית תשתמש בנתונים העדכניים ביותר ותפעיל שיקול דעת מקצועי קפדני.

 

7.11 מוצרים המתוארים או מוגשים באמצעות הרצאות לציבור, הדגמות, במאמר עיתונאי או בכתבי עת, ברדיו או בתוכניות טלוויזיה, באימייל או מדיה דומה, יעמדו בסטנדרטים דומים ומוכרים באופן דומה למוצרים בהם נעשה שימוש בהקשר של מערכת יחסים מקצועית.

עקרון שמיני: שיטות אבחון והערכה

עקרון כללי

בפיתוח, פרסום ושימוש בכלי אבחון והערכה פסיכותרפויטיים או פסיכולוגיים, הפסיכותרפיסטית הגופנית עושה כל מאמץ לכוון לטובתו של המטופל. היא נשמרת מפני שימוש לרעה בתוצאות האבחון וההערכה. היא מכבדת את זכות המטופל לדעת את התוצאות, הפרשנויות והבסיס שעליו מבוססות מסקנותיה והמלצותיה. הפסיכותרפיסטית הגופנית עושה מאמץ לשמור על בטחון וחיסיון המבחנים וכלי ההערכה הנוספים במסגרת הדרישות החוקיות. היא שואפת לוודא את השימוש התואם בשיטות הערכה ואבחון גם על ידי אחרים. הפסיכותרפיסטית הגופנית אינה עורכת מבחנים, הערכות או אבחונים שלא הוכשרה והוסמכה לערוך.

 

 

8.1 כאשר היא משתמשת בכלי אבחון והערכה, הפסיכותרפיסטית הגופנית מכבדת את זכות המטופל לקבל הסבר הולם ומתאים בנוגע לטבע השיטה ומטרתה בשפה התואמת את הבנת המטופל, למעט במקרים בהם הייתה הסכמה אחרת מראש. כאשר ההסברים ניתנים על-ידי צד שלישי, הפסיכותרפיסטית הגופנית תנקוט אמצעים לוודא שהסברים אלו מדויקים ונכונים.

 

8.2 פסיכותרפיסטית גופנית האחראית לפיתוח וסטנדרטיזציה של מבחנים ומבדקים פסיכולוגיים ושל שיטות אבחון והערכה נוספות תשתמש במידע מדעי עדכני ותשמור על סטנדרטים רלוונטיים – ארציים, EABP ,ILABP ,מוסדיים וארגוניים.

 

8.3 כאשר הפסיכותרפיסטית הגופנית מדווחת על תוצאות האבחון וההערכה, היא תסמן בבירור השגות לגבי תוקף ההערכה ואמינותה – הן בנוגע לנסיבות ההערכה והן המגוון או אי-התאימות לנורמות של הנבחן. הפסיכותרפיסטית הגופנית תשאף לוודא כי אחרים לא יינצלו לרעה את תוצאות ההערכה והאבחון ו/או את הפרשנות להן.

 

8.4 הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה כי תוצאות אבחון והערכה עשויות להתיישן ולא לייצג את התמונה המלאה של הנבחן. היא עושה כל מאמץ למנוע שימוש לרעה במידות מיושנות או הערכות ואבחונים חלקיים.

 

8.5 הפסיכותרפיסטית גופנית המציעה שירותי פרשנות וניקוד )למבחנים פסיכולוגיים( מסוגלת לספק ראיות מתאימות לתוקף התוכניות והפרוצדורות בהן היא משתמשת כדי להציג את פרשנותה. ההצעה הפומבית לשירותי פרשנות וניקוד נחשבת לייעוץ מקצועי לאנשי מקצוע. הפסיכותרפיסטית הגופנית עושה כל מאמץ למנוע שימוש לרעה בדוחות ההערכה והאבחון.

 

8.6 הפסיכותרפיסטית הגופנית לא מעודדת או מקדמת שימוש של שיטות הערכה ואבחון פסיכותרפויטיות או פסיכולוגיות על ידי אנשים שלא הוכשרו הכשרה מתאימה או שאינם מוסמכים לאבחון. היא לא מלמדת אותם, תומכת בהם או מדריכה אותם.

פירוט

עקרון תשיעי: מחקר

עקרון כללי

ההחלטה לבצע מחקר נחה על שיקול דעת של הפסיכותרפיסטית לגבי מידת התרומה למדע האדם ולטובת האדם. בהחליטה לבצע מחקר, הפסיכותרפיסטית תשקול כיוונים חלופיים להשקעת האנרגיה והמשאבים שיושקעו במחקר. על בסיס שיקול זה, הפסיכותרפיסטית תבצע את מחקרה מתוך כבוד ודאגה ליושרת המשתתפים וטובתם ומודעות לתקנונים וסטנדרטיים מקצועיים האוכפים ביצוע ניסויים במשתתפים בני-אדם. זכויות הפרט הן הראשונות במעלה מעבר לצרכי החוקרת בהשלימה את המחקר. 

פירוט

9.1 בתכננה את הניסוי / מחקר, הפסיכותרפיסטית )או המוסד העורך את המחקר( אחראית להערכה זהירה של הקבילות האתית של המחקר. במידה ששקילת הערכים האנושיים והמדעיים מערבים התפשרות על כל ערך שהוא, אחריותה של החוקרת לחפש ייעוץ אתי ולשמור בקפידה על זכויותיהם של המשתתפים בניסוי/ מחקר. 

9.2 הפסיכותרפיסטית הגופנית תשקול היטב אם משתתף במחקר שלה יהיה "בסיכון גבוה" או "בסיכון נמוך" לפי סטנדרטים מוכרים. שיקול זה יהווה עניין אתי מרכזי עבורה.

 

9.3 החוקרת שומרת בכל העת על אחריותה לוודא שהמחקר נערך באופן אתי. החוקרת אחראית לטיפול ותקשורת אתי על משתפי הפעולה, הסייעים, הסטודנטים ומועסקיה עם משתתפי המחקר, לצד האחריות האישית של כל אחד מהם באופן נפרד.

9.4 למעט במחקרים עם סיכון מינימלי, החוקרת תבסס הסכם בהיר והוגן עם משתתפי המחקר, המבהיר את האחריות והחובות של כל הצדדים. חובתה של החוקרת לכבד את הבטחותיה והתחייבויותיה בהסכם זה. החוקרת תיידע את משתתפי המחקר לגבי היבטים של המחקר העשויים להשפיע על מוכנותם להשתתף ותסביר היבטים שונים עליהם משתתפי המחקר שואלים. במידה שחשיפה מוקדמת לא נעשתה לפני הסכמת המשתתפים, החוקרת תנקוט אמצעי זהירות יתרים לדאוג לשמירת טובת המשתתפים וכבודם. מחקר עם ילדים או משתתפים עם מוגבלויות שפוגעות ביכולתם להבין או לתקשר את הבנתם מצריך פרוצדורות מיוחדות לשמירה על המשתתפים.

 

9.5 דרישות מתודולוגיות במחקר מצריכות לעתים שימוש בהסתרה או הטעיה. לפני ביצוע מחקר שכזה אחריותה של החוקרת:

א. לקבוע אם שימוש השיטות אלו מוצדק על ידי בחינת ערכו המדעי, החינוכי או היישומי של המחקר.

ב. לבדוק אם ישנן שיטות אלטרנטיביות למחקר שלא משתמשות בהסתרה והטעיה. קוד אתי 14

ג. לוודא שהמשתתפים מקבלים הסבר מספק בהקדם האפשרי. שימוש בשיטות אלו אינו רצוי.

 

9.6 החוקרת מכבדת את חופש הבחירה של המשתתפים להימנע או לעזוב את המחקר בכל זמן. חובת ההגנה על חופש זה מצריכה מחשבה יתרה וזהירה כאשר החוקרת נמצאת בעמדת סמכות או השפעה כלפי המשתתף. עמדות סמכות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות למצבים בהם המחקר נדרש כחלק מהעבודה בה המשתתף הוא סטודנט, מטופל, מועסק או חוקר. זכויות המשתתף קודמות לצרכי החוקרת להשלים את המחקר.

 

9.7 החוקרת מגנה על המשתתף מאי נוחות גופנית או מנטלית, מנזק או סכנה שעלולים לעלות בשל שיטות המחקר. כאשר קיים סיכון לתוצאות שכאלו, החוקרת מיידעת את המשתתף בנידון. אין לעשות שימוש בשיטות מחקר העשויות לגרום לנזק רציני או מתמשך למשתתף, אלא אם כן הימנעות משימוש בשיטות אלו עלולות לחשוף את המשתתף לנזק רב יותר, או כאשר למחקר יש פוטנציאל גבוהה להיטיב וכאשר כל משתתף נתן את הסכמתו המושכלת מראש. החוקרת צריכה להיות מבוטחת היטב לכיסוי כל ההוצאות הפוטנציאליות שמערבות תיקון הנזק שעלול לקרות. החוקרת תספק למשתתף מידע על אופני ההתקשורת עם החוקרת תוך פרק זמן הגיוני מתחילת ההשתתפות, במקרים בהם הוא חווה דחק, פגיעה פוטנציאלית, או כאשר שאלות הנוגעות למחקר עולות. הסכמה המושגת מהמשתתף לא מגבילה את זכויותיו החוקיות או מפחיתה מאחריותה החוקית של החוקרת.

9.8 לאחר איסוף המידע, החוקרת מספקת למשתתף מידע לגבי טבע המחקר ומשתדלת להסיר תפיסות-שווא שעשויות היו להתפתח. כאשר ערכים מדעיים או אנושיים מצדיקים השהיה של מידע או מניעתו מהמשתתף, החוקרת תיקח אחריות מיוחדת לנטר ולווסת את המחקר ולוודא שאין למחקר השלכות מזיקות למשתתף.

 

9.9 כאשר כתוצאה משיטות המחקר נגרם נזק למשתתף, אחריותה של החוקרת לזהות השפעות אלו ולהסירן או לתקנן, כולל השלכות ארוכות טווח.

 

9.10 מידע שהתקבל על משתתף במחקר במהלך החקירה הוא סודי למעט במקרים בהם הוסכם אחרת מראש. כאשר ישנה אפשרות שהמידע יהיה נגיש לצדדים נוספים, אפשרות זו – לצד הסברים בנוגע לשמירת חסיון המשתתף – יוסברו למשתתף במחקר כחלק מתהליך השגת ההסכמה המושכלת

bottom of page