top of page

הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית ILABP


הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית הינו איגוד מקצועי שנועד לשמש בית מקצועי לפסיכותרפיסטים בעלי אוריינטציה גופנית החשים זיקה להגדרה המקצועית של הפסיכותרפיה הגופנית. הארגון הינו שלוחה ארצית של האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית -EABP - ופועל בהתאם לסטנדרטים שלו, תוך שמירה על הייחודיות של מקצוע ואופיו  בארץ. הארגון פועל כעמותה רשומה ללא כוונות רווח ומטרותיו העיקריות הן: 

1. לפעול כארגון בר סמכא שמאגד פסיכותרפיסטים גופניים המטפלים בגישות שונות. לעצב ולקיים סטנדרטים, רמה מקצועית ואתיקה של חברי האגודה. לאגד ולהפיץ בהסכמה רשימת מטפלים מוכרים . להוות גוף מייצג עבור חברי אגודה מול מוסדות ממשלתיים וקהילתיים, שרותי בריאות שונים, אוכלוסייה נזקקת, גופי פרסום וידע וכד' . 

2. לתמוך בתהליך ההכרה הרשמית של הפסיכותרפיה הגופנית כמקצוע בר קיימה וכשיטה מדעית מוכרת של פסיכותרפיה, מול קופות חולים ושרותי בריאות, מוסדות ממשלתיים ומוסדות אקדמיים שונים. 

3. לתפקד כנציגות הישראלית של האגודה האירופאי לפסיכותרפיה גופנית EABP 

4. לקדם ולפתח שרותי הפסיכותרפיה הגופנית בארץ בתחומי בריאות הציבור, המדע והמחקר. כגון שילוב במקומות תעסוקה במוסדות בריאות הנפש וחברות העוסקות במתן שירותי בריאות נפש מסוג אנוש . 

5. להוות מוקד ידע, מפגש ועשייה למוסדות ואנשי מקצוע שונים בתחום הפסיכותרפיה הגופנית, לתמוך באינטגרציה ודיאלוג בין גישות שונות. 

(מתוך תקנון העמותה סעיף 2) 
הארגון מורכב ממספר ועדות מקצועיות המנהלות ומתחזקות את תפקודו השגרתי. 
בין הוועדות נמנות: 
הועד המנהל 
ועדת קבלה 
ועדת אתיקה 
ועדת ביקורת 

כמו-כן, מעת לעת לפי הצורך מתמנים ועדים זמניים שמטרתם לתת מענה לנושאים מקצועיים אקטואליים- כינוס ימי עיון, אספות, לימודי המשך וכו'. 

אודותי

אזור בארץ

Gray

משפחה

שם

התמחות

Gray

פייסבוק

פייסבוק

כתובת מייל

טלפון

מייל

Adult

שם

Sex

Gray

I’m Fluffy

I’m Whiskers

Hair

Gray

כתובת מייל

Medium

Color

Age

Medium

Adult

שם

Sex

Gray

I’m Ginger

I’m Whiskers

Hair

Orange

כתובת מייל

Medium

Color

Age

Medium

Adult

bottom of page