top of page

תחרות עבודות הגמר (תזות) של – EABP

EABP Logo Full+.jpg

לדף באנגלית באתר ה- EABP

תחרות עבודות הגמר הוקמה כדי לעודד מוסדות הכשרה החברים בפורום של ה EABP לכלול כתיבת עבודות גמר במסלולי ההכשרה שלהם, ובכך לעודד חשיבה ביקורתית ויכולות כתיבה בקרב פסיכותרפיסטים גופניים לעתיד.

התחרות מתקיימת מדי שנתיים, החל משנת 2012.

הפורום מעודד סטודנטים להבעה אישית ולמעורבות כמי שעתידים להיות חלק משדה הפסיכותרפיה הגופנית. כמו כן, התחרות מעודדת להציג את הניסיון הקליני והרקע התיאורטי והחשיבה המדעית בפורמט של מאמר אקדמי.

ה- EABP מזמין סטודנטים במוסד שחבר ב EABP* להגיש עבודות גמר לתחרות.

את עבודת הגמר ניתר להגיש בעברית, ויש להגיש תקציר (abstract) בן 300-500 מילים באנגלית. 

תאריך אחרון להגשה 31/12/19.

 

* בארץ המוסדות המוכרים על ידי ה  EABP הינם מכללת רידמן ומכללת כרכור.

העבודה איננה צריכה להיות בפורמט מסויים, אך במידה שהעבודה הינה תיאור מקרה, מומלץ להיעזר בקווים המנחים לכתיבת תאור מקרה בפסיכותרפיה גופנית של ה EABP  וכן במקורות מומלצים נוספים (מופיעים באתר ה EABP). תיאורי מקרה הינם מקור חשוב לפרקטיקה הקלינית בפסיכותרפיה גופנית, ויכולים לתרום להבנה של תהליכי שינוי המתרחשים בשדה זה.

 

על העבודות המוגשות לתרום לבסיס הידע בפסיכותרפיה גופנית: העבודה איננה צריכה להיות מחקר מדעי מקורי, או מחקר עומק. העבודה איננה צריכה להיות כפופה לזרם או שיטה ספציפיים בפסיכותרפיה גופנית. עיקר העניין של הפורום הוא מקוריות, אותנטית ומעורבות אישית בנושא, ואינטגרציה בין הניסיון הקליני של מגיש העבודה וחשיבה מתודולוגית ותאורטית.

הנחיות מפורטות להגשה:

תחרות עבודות גמר לסטודנטים וסטודנטיות לפסיכותרפיה גופנית

למקור באנגלית לחצו כאן

 

 • הפרס יוענק לעבודת הגמר בפסיכותרפיה גופנית הטובה ביותר שתוגש.

 

 • על העבודה להיות מבוססת על  כתיבה מקורית של הסטודנט. אין לפרסם את העבודה במקום אחר לפני כן, יחד עם זאת יתקבלו עבודות שחלקים מהן הוגשו כחלק מחובות הסטודנט במהלך הלימודים (ועברו התאמה).

 

 • ההכשרה המקצועית נערכה במוסד לימודים המוכר על ידי ה EABP.

 • עבודת הגמר נכתבה לא יותר מ- 18 חודשים לפני ההגשה לתחרות. העבודה תמנה לפחות 5,000 מילים ולכל היותר 7,500 מילים ותכלול תקציר (abstract) באנגלית באורך של 300 עד 500 מילים. יש לציין 3-5 מילות מפתח רלוונטיות.

 

 • על העבודה לכלול פרק תאורטי וכן יישום פרקטי.

 

 • ההגשה תהייה בפורמט אלקטרוני בקובץ מסוג PDF , בגודל גופן (פונט) 12, ומרווח יחיד. הסטודנט יהיה אחראי לשלוח את העבודה במסגרת הזמן והפורמט שנקבעו וישמור עותק של העבודה.

 

 • יש לציין בבירור את המקור לכל ציטוט בעבודה, המקורות יכתבו בפורמט ציטוט רגיל. אנו ממליצים על פורמט ציטוט של APA   הן לציטוט טקסט בגוף העבודה והן ברשימת המקורות.

 • באתרים הבאים ניתן למצוא דוגמאות לכתיבת ביבליוגרפיה לספרים, כתבות בכתבי עת, ציטוטים מקוונים וצורות נוספות של מקורות, וכן על אופן הציטוט בתוך הטקסט.

citationmachine.net או  http://wiki.ubc.ca/images/6/6f/Apastyle.pdf

 

 • על תאורי מקרה/מחקר לעמוד בכללי האתיקה של ה- EABP.

 

 • ל- EABP  הזכות לפרסם את התקציר באנגלית של כל העבודות שיוגשו לתחרות. הכותבים מסכימים כי עבודתם תיכלל ב- International Body Psychotherapy Journal, בכפוף לכללי האתיקה המקובלים.

 

 • זכויות היוצרים על העבודות יוותרו בידי הסטודנטים, והם רשאים לפרסם עבודתם במקומות נוספים, בכפוף להודעה מוקדמת על כך ל- EABP.

 

 • חבר השופטים יורכב משלושה אנשים או יותר, ולפחות אחד מהם יבחר על ידי הפורום. מורה של סטודנט שהגיש עבודה, לא יוכל להיכלל בחבר השופטים.

 

 • החלטתם של חבר השוטפים הינה סופית. באם יעלו טענות ספציפיות, יש להגישן בכתב למועצת המנהלים של ה- EABP.

 

 • כל מחברי העבודות שיוגשו יקבלו חוות דעת בכתב מחבר השופטים על עבודתם, בפרק הזמן שלאחר קבלת העבודה ולפני ההכרזה על הזוכים.

 

 • למועצת המנהלים של ה- EABP נשמרת הזכות לערוך שינויים בתנאים אלו תחת נסיבות שונות, תוך שמירה על העדר משוא פנים או זילזול במשתתפים האחרים.

bottom of page